1. Kailan ang huling araw ng pagpasa ng aplikasyon sa pag-aaral sa Merced College?
  2. Paano ako makakukuha ng aplikasyon sa pagpasok dito?
  3. Magkano ang kabuuang gastusin sa isang buong taon ng pag-aaral sa Merced College?
  4. Mayroon bang mga programang pang-iskolar o libreng matrikula ang Merced College?
  5. Saan maaaring kumuha ng katalog ng Merced College?
  6. Mayroon bang programa para sa tirahan o pananatili sa loob ng Merced College?
  7. Mayroon bang maaaring sumundo sa akin sa paliparan?
  8. Ano ang kinakailangang iskor o puntos sa TOEFL para makapasok sa Merced College?

1. Kailan ang huling araw ng pagpapasa ng aplikasyon sa pag-aaral sa Merced College?

Ang huling araw ng pagpapasa ay ang mga sumusunod:

Huling araw ng Aplikasyon
Semestre sa Taglagas Ika-15 ng Hunyo
Semestre sa Tagsibol Ika-15 ng Nobyembre
Semestre sa Tag-araw o sa Bakasyon Ika-15 ng Abril

2. Paano ako makakukuha ng aplikasyon sa pagpasok dito?

Ang aming form ng aplikasyon ay maaaring makuha sa pahina ng aplikasyon (applications page).

Kung sakaling magkaroon ng problema sa pagkuha ng aplikasyon, maaari mo kaming abisuhan sa : internationalstudent@mccd.edu.

 

3. Magkano ang kabuuang gastusin sa isang buong taon ng pag-aaral sa Merced College?

Ang kabuuang gastos sa isang taon na hindi kasama ang bayad sa tag-araw ay humigit-kumulang na $16,732.00**. Kasama dito ang isang taong segurong pangkalusugan ($1,218.00), mga libro at gamit sa paaralan na tinatantiyang $600.00, at ang kuwarto at tirahan ($7,500.00). Ang halaga ng tirahan at kuwarto ay depende kung ang estudyante ay kabilang sa programang pantirahan, naninirahan mag-isa, o may kasama sa kuwarto.

Maaari niyong tingnan ang impormasyon dito sa estimated fees & expenses page.

*ang mga bayarin ay maaaring magbago ng walang pasabi o abiso, ang kasalukuyang matrikula sa taong 2018-2019 ay umaabot ng $307.00.

 

4. Mayroon bang mga programang pang-iskolar o libreng matrikula ang Merced College?

Sa kasamaang palad, walang programang pang-iskolar ang Kolehiyo ng Merced para sa mga bagong mag-aaral. Ngunit, may ibinibigay ang paaralan na libreng matrikula para sa mga mag-aaral na matagumpay na nakatapos ng isang semestreng pang-akademiko.

5. Saan maaaring kumuha ng katalog ng Merced College?

Maaaring tingnan ang katalog dito sa Merced College catalog online.

6.Mayroon bang programa para sa tirahan o pananatili sa loob ng Merced College?

Kung ikaw ay interesado sa programang pantirahan, maaari mong tingnan ang mga impormasyon dito information about Homestay.

7. Mayroon bang maaaring sumundo sa akin sa airport o paliparan?

Maaaring pumili sa baba ng paraan ng transportasyon patungo sa Kolehiyo ng Merced:

8. Ano ang kinakailangang iskor o puntos sa TOEFL para makapasok sa Merced College?

  • TOEFL Pagsusulit base sa papel (Paper-based Test): 450 puntos o higit pa/Pagsusulit base sa internet (Internet-based Test): 45 hanggang 46 na puntos o higit pa
  • IELTS: 5 puntos o higit pa
  • Tinatanggap din naman ang EIKEN: 2A o higit pa